enskilt avlopp
 

Ullvin, Mark- & Vattenprojekt
Utredningar, analyser och projekteringsuppdrag inom området vatten och miljö. Som kunsult är uppdraget att ta fram en lösning som uppfyller Miljöbalken och som blir så kostnadseffektiv som möjligt för dig som kund. 
 

 

VA-utredning
För att söka bygglov eller stycka fastigheter i område där kommunalt vatten & avlopp saknas, krävs en VA-utredning.

För ansökan om enskilt avlopp  görs provgropsgrävning,
vatten- & jordanalys, situationsplan & ritningar
över avloppsanläggningen.

I samarbete med kunniga markentreprenörer kan offert lämnas för konsultutredning, provgropsgrävning samt markentreprenaden.

Tillståndsgaranti!
Som kund kan du känna trygghet i att du alltid är garanterad tillstånd hos kommunen. I annat fall debiteras inget för
VA-utredningen.
 
    

Förorenad mark

Markföroreningar är en risk för människors hälsa och miljön.

Ibland kan risken vara liten men föroreningen ändå utgöra en ekonomisk risk för verksamhetsutövare och fastighetsägare.

 

Mark- & Vattenprojekt finns med dig hela vägen, från arkivsökning för att utröna vilka föroreningar som skulle kunna förekomma fram till saneringsskedet.

 

I arbetet ingår moment såsom riskklassning, översiktliga och detaljerade markundersökningar, åtgärdsförslag, myndighetskontakt, upphandling av saneringsentreprenör och kontroll vid sanering.

 

    MKB 
Miljökonsekvensbeskrivning innebär en utredning av hur en ny eller förändrad verksamhet påverkar miljön. MKB är ett begrepp som innefattar såväl själva processen som de dokument som tas fram. 
Mark- & Vatten-projekt kan hjälpa till med hela processer eller valda delar, t ex miljöanalyser och miljöbedömningar i alla skeden från förstudie och programskede, fram till färdig plan.
 

Tillståndsansökning
MKB:er för tillståndsprövning enligt Miljöbalken upprättas samt samrådshandlingar, teknisk beskrivning och formell ansökan med förslag till villkor. Expertstöd vid huvudförhandlingar med miljödomstol eller miljöprövningsdelegation. Ett snabbt och kostnadseffektivt arbetssätt där tiden mellan projektstart och färdigt tillstånd minimeras.    

 

 


För mer information:  070-560 64 02, info@markochvatten.se

 

 Samarbetspartner   Markundersökning och provtagning
 i samarbete med kunniga  gräventreprenörer.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

     © Ullvin, Mark- & Vattenprojekt 2008-2015.